ЗАДАНИЕ 1 Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo».

Ознайомтеся з програмою «Medwork Demo»

ЗАДАНИЕ 1 Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo».

Акушерство   Анатомія   Анестезіологія   Вакцинопрофілактика   Валеологія   Ветеринарія   Гігієна   Захворювання   Імунологія   Кардіологія   Неврологія   Нефрологія   Онкологія   Оториноларингологія   Офтальмологія   Паразитології   Педіатрія   Перша допомога   Психіатрія   Пульмонологія   Реанімація   Ревматологія   Стоматологія   Терапія   Токсикологія   Травматологія   Урологія   Фармакологія   Фармацевтика   Фізіотерапія   Фтизіатрія   Хірургія   Ендокринологія   Епідеміологія  

Medwork – це інтегрована середа, що дозволяє організувати введення, зберігання і обробку інформації про пацієнтів в будь-якій області медицини. Система дозволяє:

– Формально описати історію хвороби у вигляді звичної для медиків амбулаторної карти, що складається з форм-бланків. Вбудований генератор бланків дозволяє за допомогою простого і зрозумілого інтерфейса змінювати і створювати нові.

Різноманіття типів бланків від простих текстових до графічних або документів редактора Word дозволяє легко описати функціональний стан пацієнта, динаміку зміни параметрів, що спостерігаються.

Різноманітні шаблони і довідники, що редагуються значно скоротять час на заповнення карти.

– За допомогою механізму виписок, що інтерактивно створюються з історії хвороби, розглянути дані з карти пацієнта у вигляді, що довільно задається. При цьому лікар має можливість розташувати на екрані дані в звичному йому вигляді, незалежно від формату введення початкових форм.

– В інтерактивному режимі створювати різноманітні черги, списки пацієнтів для напряму на інші робочі місця. Простій і зручний інтерфейс роботи з групами пацієнтів дає можливість планувати графік прийомів на будь-якому робочому місці, від процедурного кабінету до планування і обліку операційних списків.

– Виставити рахунок пацієнту і отримати звіт про платежі.

– Отримати докладні статистичні звіти у всіх основних напрямах діяльності: по лікувальній роботі, статистика прийомів, фінансовий звіт і т. п. Відкритий формат даних робить можливим доступ до системи з будь-яких відомих генераторів звітів.

– Здійснювати введення даних з будь-яких медичних приладів, що мають відповідний інтерфейс. У системі передбачена можливість підключення драйверів пристроїв і сполучення їх з базовими формами. Експорт/імпорт даних дозволяє організувати обмін даними з будь-якими зовнішніми програмами.

Модель амбулаторної карти. Вся інформація про пацієнта зберігається у вигляді списку заповнених форм, імітуючої реальну амбулаторну карту пацієнта.

Форма в системі Medwork- це спеціально спроектований бланк з полями введення, в яких можуть знаходитися деякі початкові дані. Форма має ряд властивостей, таких як назва, тип, приналежність до групи форм, рівень доступу і інш.

Заповнена форма також називається записом в карті пацієнта, оскільки вміст форми (є у вигляду корисний вміст, т. е. заповнені поля введення) реально зберігається у вигляді одного запису в базі даних. Це необхідне для чіткої структуризації даних пацієнта і для ведіння статистики.

У карту можна додавати нові записи, а також редагувати або видаляти ті, що вже є. Форми можуть містити будь-які дані – текст, графіку, поля введення, таблиці і т. д. Прикладом форм є бланк – аналіз крові, огляд терапевта.

Амбулаторну карту можна переглядати, переміщаючись по змісту, або просто гортати, переходячи зі сторінки на сторінку. Користувач може додати в карту будь-яку чисту форму-бланк з бібліотеки форм і заповнити його.

При цьому робота з картою відбувається в редакторі і зовні однакова для всіх типів форм.

Кожний пацієнт має свій унікальний номер, який і є номером амбулаторної карти. Пошук карти здійснюється по цьому номеру або за реєстраційними даними пацієнта – прізвища, імені по батькові, даті народження підлозі.

1. Запустіть програму при допомозі ярликаMedwork 2.2в папкеЗанятие 4в папкеЗаданиев папкеСтудент.

2. Ознайомтеся з будь-якою з даних, що є в базі медичною картою.

У списку пацієнтів виберіть будь-який запис і клацніть на ній мишею. Перегляньте форми, вхідні в карту, вибираючи їх в окнеКарти пацієнта.

3. Створіть нову карту пацієнта.

Натисніть кнопкуНовийилиF3и послідовно заповните форми.

5. Отримайте звіт про роботу лікарів.

Натисніть кнопкуОтчетилиF8, виберитеАнализ роботи лікарів. Дати вводяться за умовчанням.

6. Складіть виписку для будь-якого з пацієнтів.

Виберіть будь-яку карту і натисніть кнопкуВипискиилиF9, виберитеВиписной епикриз.

6. Познайомтеся зі словником, вмісним стандартні фрази для заповнення форм.

Натисніть кнопку із зображенням книги илиF11. Зверніть увагу на те, що словник містить Міжнародний класифікатор хвороб «МКБ», що дозволяє правильно сформулювати діагноз.

УЗЯТТЯ КАЛУ НА ДИЗ. ГРУПУ І САЛЬМОНЕЛЬОЗ
УЗЯТТЯ КАЛУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА НАЙПРОСТІШІ
Проведення гігієнічного туалету шкірних покривів.
АЛГОРИТМ ДІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ І ПРОВЕДЕННІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ВАННИ
ЗАКАПУВАННЯ КРАПЕЛЬ У НІС
ЗА ДОПОМОГОЮ НОСОГЛОТКОВОГО КАТЕТЕРА
ТЕХНІКА ПОСТАНОВКИ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ

Источник: http://www.medmat.pp.ua/10/30353.html

Учебное пособие Ставрополь, 2007 удк 681 06 Максименко Е. В., Максименко Л. Л

ЗАДАНИЕ 1 Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo».

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАДАНИЕ1

Ознакомьтесь спрограммой «MedworkDemo».

Medwork – этоинтегрированная среда, позволяющаяорганизовать ввод, хранение и обработкуинформации о пациентах в любой областимедицины. Система позволяет:

 • Формально описать историю болезни в виде привычной для медиков амбулаторной карты, состоящей из форм-бланков. Встроенный генератор бланков позволяет с помощью простого и понятного интерфейса изменять и создавать новые. Многообразие типов бланков от простых текстовых до графических или документов редактора Word позволяет легко описать функциональное состояние пациента, динамику изменения наблюдаемых параметров. Разнообразные шаблоны и редактируемые справочники значительно сократят время на заполнение карты.
 • С помощью механизма интерактивно создаваемых выписок из истории болезни, рассмотреть данные из карты пациента в произвольно задаваемом виде. При этом врач имеет возможность расположить на экране данные в привычном ему виде, независимо от формата ввода исходных форм.
 • В интерактивном режиме создавать разнообразные очереди, списки пациентов для направления на другие рабочие места. Простой и удобный интерфейс работы с группами пациентов дает возможность планировать график приемов на любом рабочем месте, от процедурного кабинета до планирования и учета операционных списков.
 • Выставить счет пациенту и получить отчет о платежах.
 • Получить подробные статистические отчеты по всем основным направлениям деятельности: по лечебной работе, статистика приемов, финансовый отчет и т.п. Открытый формат данных делает возможным доступ к системе из любых известных генераторов отчетов.
 • Осуществлять ввод данных с любых медицинских приборов, имеющих соответствующий интерфейс. В системе предусмотрена возможность подключения драйверов устройств и сопряжение их с базовыми формами. Экспорт/импорт данных позволяет организовать обмен данными с любыми внешними программами.

Модельамбулаторной карты. Всяинформация о пациенте хранится в видесписка заполненных форм, имитирующегореальную амбулаторную карту пациента.

Форма в системеMedwork– это специально спроектированныйбланк с полями ввода, в которых могутнаходиться некоторые начальные данные.Форма имеет ряд свойств, таких какназвание, тип, принадлежность к группеформ, уровень доступа и др.

Заполненная форматакже называется записью в картепациента, так как содержимое формы(имеется в виду полезное содержимое,т.е. заполненные поля ввода) реальнохранится в виде одной записи в базеданных. Это необходимо для четкойструктуризации данных пациента и дляведения статистики.

В карту можнодобавлять новые записи, а такжередактировать или удалять уже имеющиеся.Формы могут содержать любые данные –текст, графику, поля ввода, таблицы ит.д. Примером форм является бланк –анализ крови, осмотр терапевта.

Амбулаторную карту можно просматривать,перемещаясь по оглавлению, либо простолистать, переходя со страницы на страницу.Пользователь может добавить в картулюбую чистую форму-бланк из библиотекиформ и заполнить его.

При этом работа скартой происходит в редакторе и внешнеодинакова для всех типов форм.

Каждый пациентимеет свой уникальный номер, который иявляется номером амбулаторной карты.Поиск карты осуществляется по этомуномеру либо по регистрационным даннымпациента – фамилии, имени отчеству,дате рождения полу.

  1. Запустите программу при помощи ярлыка Medwork 2.2 в папке Занятие 4 в папке Задание в папке Студент.

  2. Ознакомьтесь с любой из имеющихся в базе данных медицинской картой.

Всписке пациентов выберите любую записьи щелкните на ней мышью. Просмотритеформы, входящие в карту, выбирая их вокне Картыпациента.

3. Создайте новуюкарту пациента.

Нажмите кнопкуНовыйили F3и последовательно заполните формы.

 1. Получите отчет о работе врачей.

Нажмите кнопкуОтчетили F8,выберитеАнализ работыврачей. Датывводятся по умолчанию.

6. Составьте выпискудля любого из пациентов.

Выберите любуюкарту и нажмите кнопку Выпискиили F9,выберитеВыписнойэпикриз.

 1. Познакомьтесь со словарем, содержащим стандартные фразы для заполнения форм.

Нажмите кнопку сизображением книги или F11.Обратитевнимание на то, что словарь содержитМеждународный классификатор болезней«МКБ», что позволяет правильносформулировать диагноз.

ЗАДАНИЕ2

Ознакомьтесь спрограммами «Травматологический статус»и «Лорстатус». Составьте с помощью однойиз этих программ выписной эпикриз.

Спомощью этих программ можно создаватьмедицинскую документацию, необходимуюврачу: эпикризы, осмотры, дневники.

  1. Запустите одну из программ при помощи ярлыков Травма и Лорстатус1.1. в папке Занятие 4 в папке Задание в папке Студент.

  2. Составьте выписной эпикриз.

  1. Выбрав раздел Врач, введите данные о лечебном учреждении, лечащем враче, заведующем отделением.
  2. Выбрав раздел Больной, введите данные о пациенте. Последовательно заполняйте поля формы. В этой же форме отметьте вид документа, который вы составляете (выписной эпикриз).
  3. Последовательно вводите жалобы пациента, анамнез, данные объективного исследования, неврологический статус, локальный статус, результаты обследования, информацию о проведенном лечении, оперативных вмешательствах, рекомендации, результаты лечения.
  4. Нажмите кнопку Закончить.
  5. Прочитайте и откорректируйте полученный текст. Импортируйте выписной эпикриз в программу Word. Для этого воспользуйтесь кнопкой WORD. Сохраните документ в своей папке.

ЗАДАНИЕ3

Ознакомьтесь спрограммой «УЗИ». Составьте протоколУЗИ-исследования.

 1. Запустите программу при помощи ярлыка УЗИ 1.1. в папке Занятие 4 в папке Задание в папке Студент.

 2. Составьте протокол УЗИ-исследования.

Источник: https://gigabaza.ru/doc/73538-p5.html

Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo»

ЗАДАНИЕ 1 Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo».

ЗАДАНИЕ 1

Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo».

Medwork – это интегрированная среда, позволяющая организовать ввод, хранение и обработку информации о пациентах в любой области медицины. Система позволяет:

 • Формально описать историю болезни в виде привычной для медиков амбулаторной карты, состоящей из форм-бланков. Встроенный генератор бланков позволяет с помощью простого и понятного интерфейса изменять и создавать новые. Многообразие типов бланков от простых текстовых до графических или документов редактора Word позволяет легко описать функциональное состояние пациента, динамику изменения наблюдаемых параметров. Разнообразные шаблоны и редактируемые справочники значительно сократят время на заполнение карты.
 • С помощью механизма интерактивно создаваемых выписок из истории болезни, рассмотреть данные из карты пациента в произвольно задаваемом виде. При этом врач имеет возможность расположить на экране данные в привычном ему виде, независимо от формата ввода исходных форм.
 • В интерактивном режиме создавать разнообразные очереди, списки пациентов для направления на другие рабочие места. Простой и удобный интерфейс работы с группами пациентов дает возможность планировать график приемов на любом рабочем месте, от процедурного кабинета до планирования и учета операционных списков.
 • Выставить счет пациенту и получить отчет о платежах.
 • Получить подробные статистические отчеты по всем основным направлениям деятельности: по лечебной работе, статистика приемов, финансовый отчет и т.п. Открытый формат данных делает возможным доступ к системе из любых известных генераторов отчетов.

Осуществлять ввод данных с любых медицинских приборов, имеющих соответствующий интерфейс. В системе предусмотрена возможность подключения драйверов устройств и сопряжение их с базовыми формами. Экспорт/импорт данных позволяет организовать обмен данными с любыми внешними программами.

Модель амбулаторной карты. Вся информация о пациенте хранится в виде списка заполненных форм, имитирующего реальную амбулаторную карту пациента. Форма в системе Medwork– это специально спроектированный бланк с полями ввода, в которых могут находиться некоторые начальные данные.

Форма имеет ряд свойств, таких как название, тип, принадлежность к группе форм, уровень доступа и др. Заполненная форма также называется записью в карте пациента, так как содержимое формы (имеется в виду полезное содержимое, т.е.

заполненные поля ввода) реально хранится в виде одной записи в базе данных. Это необходимо для четкой структуризации данных пациента и для ведения статистики.

В карту можно добавлять новые записи, а также редактировать или удалять уже имеющиеся.

Формы могут содержать любые данные – текст, графику, поля ввода, таблицы и т.д. Примером форм является бланк – анализ крови, осмотр терапевта. Амбулаторную карту можно просматривать, перемещаясь по оглавлению, либо просто листать, переходя со страницы на страницу.

Пользователь может добавить в карту любую чистую форму-бланк из библиотеки форм и заполнить его. При этом работа с картой происходит в редакторе и внешне одинакова для всех типов форм.

Каждый пациент имеет свой уникальный номер, который и является номером амбулаторной карты. Поиск карты осуществляется по этому номеру либо по регистрационным данным пациента – фамилии, имени отчеству, дате рождения полу.

  1. Запустите программу при помощи ярлыка Medwork 2.2 в папке Занятие 4 в папке Задание в папке Студент.
  2. Ознакомьтесь с любой из имеющихся в базе данных медицинской картой.

В списке пациентов выберите любую запись и щелкните на ней мышью. Просмотрите формы, входящие в карту, выбирая их в окне Карты пациента.

3. Создайте новую карту пациента.

Нажмите кнопку Новый или F3 и последовательно заполните формы.

 1. Получите отчет о работе врачей.

Нажмите кнопку Отчет или F8, выберите Анализ работы врачей. Даты вводятся по умолчанию.

6. Составьте выписку для любого из пациентов.

Выберите любую карту и нажмите кнопку Выписки или F9, выберите Выписной эпикриз.

 1. Познакомьтесь со словарем, содержащим стандартные фразы для заполнения форм.

Нажмите кнопку с изображением книги или F11. Обратите внимание на то, что словарь содержит Международный классификатор болезней «МКБ», что позволяет правильно сформулировать диагноз.

ЗАДАНИЕ 2

Ознакомьтесь с программами «Травматологический статус» и «Лорстатус». Составьте с помощью одной из этих программ выписной эпикриз.

С помощью этих программ можно создавать медицинскую документацию, необходимую врачу: эпикризы, осмотры, дневники.

  1. Запустите одну из программ при помощи ярлыков Травма и Лорстатус1.1. в папке Занятие 4 в папке Задание в папке Студент.
  2. Составьте выписной эпикриз.
  1. Выбрав раздел Врач, введите данные о лечебном учреждении, лечащем враче, заведующем отделением.
  2. Выбрав раздел Больной, введите данные о пациенте. Последовательно заполняйте поля формы. В этой же форме отметьте вид документа, который вы составляете (выписной эпикриз).
  3. Последовательно вводите жалобы пациента, анамнез, данные объективного исследования, неврологический статус, локальный статус, результаты обследования, информацию о проведенном лечении, оперативных вмешательствах, рекомендации, результаты лечения.

Нажмите кнопку Закончить.

 • Прочитайте и откорректируйте полученный текст. Импортируйте выписной эпикриз в программу Word. Для этого воспользуйтесь кнопкой WORD. Сохраните документ в своей папке.

  ЗАДАНИЕ 3

  Ознакомьтесь с программой «УЗИ». Составьте протокол УЗИ-исследования.

  1. Запустите программу при помощи ярлыка УЗИ 1.1. в папке Занятие 4 в папке Задание в папке Студент.
  2. Составьте протокол УЗИ-исследования.

  Источник: http://www.litceysel.ru/amd/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0b/part-6.html

 • Medic-studio
  Добавить комментарий